Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom nášho eshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej označovaný ako zákazník) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / prevádzkovateľom tohto e-shopu je spoločnosť RT KOVO s.r.o.

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom alebo na pošte protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov RT KOVO s.r.o. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť  na základe vyplneného reklamačného formulára ktorý spolu s kópiou faktúry a reklamovaným tovarom zašle na našu adresu.

Spoločnosť  RT KOVO s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) košík.

Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu.Spoločnosť RT KOVO s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou RT KOVO s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov RT KOVO s.r.o.

Vykonanú objednávku prostredníctvom tohto e-shopu je možné stornovať do 12 hodín od momentu jej vytvorenia. Ak zákazník nestornuje objednávku v uvedenom čase stáva sa záväznou pre predávajúceho a kupujúceho.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávavajúci umožňuje platbu na dobierku, príkazom a v hotovosti.

Dodacie podmienky

Spoločnosť RT KOVO s.r.o. sa zaväzuje expedovať objednaný tovar zákazníkovi od troch do desiatich dní /počas pracovných dní/   od potvrdenia objednávky.Záleží od druhu tovaru. Spoločnosť RT KOVO s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si zákazník  zásielku nepreberie  môže si spoločnosť RTKOVO s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného /v tomto prípade, aj za poštovné späť/.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením donášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť RT KOVO s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 12 odst. 1 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese info@kovovyroba-cadca.sk V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti RT KOVO s.r.o. Tovar nesmie byť poškodený. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po nahlásení vrátenia  tovaru, vrátime do 15 dní zákazníkovi  zaplatenú sumu na číslo účtu.

V prípade, že tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou /uvedené IČO na vašom nákupnom doklade/ , právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese info@kovovyroba-cadca.sk.

Záručné podmienky

Na každý výrobok sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár, kópiu faktúry, vyplnený záručný list – ak nebol súčasťou, doklad o zaplatení tovaru.

Orgán dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139